Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Toegangsbewijs ten aanzien van de Voorstelling, namens het Bestuur van Stichting Muziektheater Hollands Diep.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Algemene Voorwaarden’ de Algemene Voorwaarden voor de Overeenkomst Toegangsbewijs van Stichting Muziektheater Hollands Diep.

Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.muziektheaterhollandsdiep.nl;

‘Bezoeker’: De natuurlijke persoon die een Toegangsbewijs voor de Voorstelling bestelt en / of de Voorstelling bezoekt;

‘Voorstelling’: Een door Stichting Muziektheater Hollands Diep geproduceerde publieke of besloten voorstelling. Onder dit begrip wordt tevens verstaan de plaats waar de Voorstelling gehouden wordt, zoals door Producent is afgebakend;

‘Producent’: De Stichting Muziektheater Hollands Diep, gevestigd en kantoorhoudend aan de Noordendijk 148, 3311 RR  DORDRECHT, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41120686, de organisatie heeft een culturele ANBI status;

‘Overeenkomst’: De overeenkomst tussen Producent en Bezoeker ter zake het tegen betaling verlenen van diensten in verband met de Voorstelling, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot de Voorstelling. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel;

‘Overmacht’: Een tekortkoming die niet aan Producent kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en / of annulering van het optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, et cetera;

‘Toegangsbewijs’: Een door Producent ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan Bezoeker geleverd fysiek en / of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot de Voorstelling.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Producent, alle Overeenkomsten tussen Producent en Bezoeker en alle Toegangsbewijzen van Producent.

2.2   De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten die tot stand komen met tussenkomst van een door de Producent ingeschakelde officiële verkooporganisatie, zoals maar niet beperkt tot See Tickets.

2.3   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor de Voorstelling bestelt en / of afneemt bij de Producent dan wel bij een door Producent ingeschakelde officiële verkooporganisatie. Door verkrijging en / of gebruik van een Toegangsbewijs en / of betreding van de Voorstelling aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.4   De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Producent van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – KENNISNEMING

3.1     De Algemene Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via www.muziektheaterhollandsdiep.nl.

ARTIKEL 4 – TOEGANG TOT DE VOORSTELLING

4.1   Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker recht op toegang tot de Voorstelling.

4.2   Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot de Voorstelling op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Producent garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Producent of bij een door Producent ingeschakelde officiële verkooporganisatie. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker.

4.3   Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot de Voorstelling aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van de Voorstelling. Producent is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld.

4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot de Voorstelling aan Bezoekers ouder dan 18 jaar. Bezoekers jonger dan 18 jaar dienen onder directe begeleiding te zijn van een Bezoeker ouder dan 18 jaar. Producent zal de toegang tot de Voorstelling ontzeggen aan personen jonger dan 18 jaar zonder directe begeleiding van een Bezoeker ouder dan 18 jaar, zonder dat Producent gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

4.5   Indien Bezoeker de Voorstelling verlaat, dan vervalt het recht op toegang en is Bezoeker niet gerechtigd de Voorstelling opnieuw te betreden. Indien Bezoeker een meerdaags Evenement op een bepaalde dag verlaat, dan vervalt het recht op toegang uitsluitend ten aanzien van die dag.

4.6   Het Toegangsbewijs blijft eigendom van Producent.

4.7   Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

4.8   Producent behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon besteld kan worden.

ARTIKEL 5 – VERBOD OP DOORVERKOOP TOEGANGSBEWIJS

5.1   Het is Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden en / of te vervalsen. Producent behoudt zich het recht voor uitzonderingen op dit verbod te formuleren, zoals het onder bepaalde voorwaarden toestaan van de verkoop van een Toegangsbewijs via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

5.2   Indien Bezoeker het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker de gehele rechtsverhouding tot Producent (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker verplicht de gehele rechtsverhouding tot Producent (inclusief de Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze derde.

5.3   Producent kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker dan niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derdenwerking. Producent is gerechtigd om de identiteit van de houder van het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot de Voorstelling te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de geregistreerde naam zonder dat Producent gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

5.4   Indien Bezoeker de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is Bezoeker een direct opeisbare boete verschuldigd aan Producent ter hoogte van € 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder af te doen aan het recht van Producent om van Bezoeker nakoming en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Producent heeft in dat geval tevens het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te ontzeggen, zonder dat Bezoeker recht heeft op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN BEZOEKER

6.1   Bezoeker  van geleverd Toegangsbewijs gedraagt zich als goede en ordelijke bezoeker en houdt zich aan aanwijzingen door of namens de Producent van een door hem te bezoeken Voorstelling. Bezoeker houdt zich daarbij aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Producent, de opdrachtnemers van Producent, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens de Voorstelling uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Producent afgebakend.

6.2   De Bezoeker  toont het Toegangsbewijs, ook na het betreden van het de Voorstelling op eerste verzoek van de Producent. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

6.3   Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar de Voorstelling: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere verboden middelen, glaswerk, plastic flessen, blik, deodorant met drijfgas, vuurwerk, wapens, selfie sticks en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Producent heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. De beslissing van Producent hieromtrent is bindend. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door Producent en / of een door Producent aangewezen derde.

6.4   Het is tevens verboden om dieren mee te nemen naar de Voorstelling.

6.5   Registratie   van   de Voorstelling   door   middel   van   professionele opnameapparatuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Producent. Onder professionele opnameapparatuur wordt onder meer verstaan alle camera’s groter dan pocketformaat en / of camera’s voorzien van verwisselbare lenzen. Indien Bezoeker in strijd handelt met dit beding, dan heeft Producent het recht om de registratie in beslag te nemen en naar eigen discretie te vernietigen, te gebruiken en / of te exploiteren of te retourneren.

6.6   Indien door Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van de Voorstelling met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

6.7   Het is Bezoeker niet toegestaan om op- of rondom de Voorstelling flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Producent daarvoor toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 7 – ONTZEGGING TOEGANG EVENEMENT

7.1   Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Producent zonder nadere waarschuwing gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van de Voorstelling.

7.2   Producent behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te ontzeggen en / of van de Voorstelling te verwijderen, indien Producent dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens de Voorstelling.

7.3   Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

ARTIKEL 8 – REGISTRATIE EVENEMENT DOOR OF NAMENS PRODUCENT

8.1   Producent heeft het recht om de Voorstelling te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van de Voorstelling, van Bezoeker en de overige bezoekers van de Voorstelling. Producent is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van de Voorstelling verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Producent enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

8.2   Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Producent en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Producent een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Producent en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Het bijwonen van de Voorstelling geschiedt op eigen risico van Bezoeker.  Producent zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

9.2   Producent is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Producent toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Producent is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Producent zal worden uitgekeerd.

9.3   Aansprakelijkheid van Producent voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

9.4   Tevens is Producent niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Producent.

9.5   De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd van de Voorstelling is onder voorbehoud. Producent aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten. Producent streeft ernaar dat de Voorstelling zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Producent aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

9.6   Bezoeker vrijwaart Producent voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1 In geval van Overmacht, heeft Producent het recht om de Voorstelling te verplaatsen naar een andere datum of af te gelasten.

10.2 Indien Producent de Voorstelling ingeval van Overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum. Als Bezoeker de Voorstelling op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, dan heeft Bezoeker na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs recht op terugbetaling van de entreeprijs (exclusief servicekosten) zoals vermeld op het Toegangsbewijs, en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de nieuwe datum waarop de Voorstelling zal plaatsvinden. Mocht de Voorstelling worden vervroegd, dan bestaat het recht op terugbetaling van Bezoeker gedurende vier weken te rekenen vanaf de oorspronkelijke datum waarop de Voorstelling zou plaatsvinden. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Bezoeker kan geen aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

10.3 Als Producent de Voorstelling in geval van Overmacht afgelast voordat de Voorstelling is aangevangen, dan is Producent uitsluitend gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs (exclusief servicekosten), en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop de Voorstelling zou plaatsvinden na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Ter voorkoming van misverstanden is het voorgaande niet van toepassing als Producent de Voorstelling ingeval van Overmacht afgelast tijdens de Voorstelling (dat wil zeggen: nadat de Voorstelling is aangevangen). Bezoeker kan in geen geval aanspraak maken op teruggave van de entreeprijs, toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

ARTIKEL 11 – PERSOONSGEGEVENS

11.1   Producent verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via www.muziektheaterhollandsdiep.nl 

ARTIKEL 12 – COVID-19

12.1 Bezoeker dient zich te houden aan de regels richtlijnen van de rijksoverheid in verband met Covid-19. De richtlijnen zijn aan verandering onderhevig. De meest recente versie kan worden geraadpleegd via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels 

ARTIKEL 13 – WIJZIGINGEN

13.1 De Producent behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Producent. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Producent adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

ARTIKEL 14 – CONVERSIE

14.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Producent en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank te Dordrecht.

Stichting Muziektheater Hollands Diep
Noordendijk 148
3311 RR  DORDRECHT

T: +31 6 14731540
@: Info@muziektheaterhollandsdiep.nl